شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک جهش صعودی بالقوه از سطح حمایت اول و به دنبال حرکت به سمت مقاومت اول است.

سطح حمایت اول در 103.79 قابل توجه تلقی می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید مشاهده شده است. این سطح ممکن است خریداران را برای ورود به بازار جذب کند و به طور بالقوه منجر به جهش قیمت شود.

به طور مشابه، حمایت دوم در 103.07 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح تاریخی که در آن فشار خرید ممکن است برای حمایت از قیمت ظاهر شود، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.59 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت آن به عنوان یک مانع تاریخی است که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت صعودی بیشتر قیمت عمل کند.

به همین ترتیب، مقاومت دوم در 104.94 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن سود فروش ممکن است تشدید شود، نشان می دهد که به طور بالقوه حرکت رو به بالا قیمت را محدود می کند.

یک سطح مقاومت متوسط در 104.23 نیز ذکر شده است که به عنوان مقاومت Pullback مشخص می‌شود. این سطح ممکن است به طور موقت در برابر قیمت مقاومت کند و به طور بالقوه بر اقدام کوتاه مدت قیمت تأثیر بگذارد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که نشان می دهد یک واکنش نزولی بالقوه از سطح مقاومت 1 و به دنبال افت به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 1.0788 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت پولبک همسو می شود و سطحی را نشان می دهد که خریداران ممکن است پس از اصلاح وارد بازار شوند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 1.0724 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح تاریخی که در آن علاقه خرید مشاهده شده است، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 1.0829 به عنوان یک مقاومت همپوشانی، با اضافه شدن تلاقی 127.20% فیبوناچی اکستنشن مشخص می شود. این سطح نقطه تاریخی را نشان می دهد که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه مانع حرکت بیشتر صعودی شود.

به همین ترتیب، مقاومت دوم در 1.0904 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت آن به عنوان سطحی است که در آن سود فروش ممکن است تشدید شود، و به طور بالقوه به عنوان مانعی در برابر حرکت صعودی قیمت عمل می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی غالب است که توسط چندین عامل مؤثر در این احساس حمایت می شود.

سطح حمایت اول در 161.859 با حمایت همپوشانی همسو می شود، که سطح تاریخی قابل توجهی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید قابل توجه بوده است. این سطح حمایت ممکن است به عنوان پایه ای برای حرکت رو به بالا عمل کند و احساسات صعودی را تقویت کند.

به طور مشابه، سطح حمایت دوم در 160.914 نیز با حمایت همپوشانی مطابقت دارد، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن خریداران می توانند برای حمایت از قیمت در هنگام عقب نشینی وارد عمل شوند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 162.835 به عنوان نقطه بحرانی که ممکن است فشار فروش افزایش یابد، شناسایی می شود. این سطح با مقاومت همپوشانی همسو می شود و مانعی بالقوه برای حرکت بیشتر به سمت بالا نشان می دهد.

علاوه بر این، سطح مقاومت 2 در 163.631 مربوط به یک مقاومت نوسان بالا است که به اهمیت آن به عنوان نقطه ای که در آن علاقه فروش به طور تاریخی ظهور کرده است، می افزاید.

بخوانید  الگوی سر و شانه + تکنیک ها

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت صعودی ضعیفی را با اطمینان پایین نشان می‌دهد که نشان‌دهنده چشم‌انداز محتاطانه برای تغییرات احتمالی قیمت است. با وجود این، عواملی وجود دارد که نشان دهنده جهش احتمالی صعودی از سطح حمایت اول و به دنبال آن حرکت به سمت مقاومت اول است.

سطح حمایت اول در 0.85460 با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید مشاهده شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.85262 هم به حمایت پولبک و هم به سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی مرتبط می‌شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه برای ورود خریداران به بازار بیشتر می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.85707 به عنوان نقطه ای شناسایی می شود که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، زیرا با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح حاکی از یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 0.85884 با یک مقاومت همپوشانی و 127.20% فیبوناچی اصلاحی همزمان است و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد که ادامه بالقوه به سمت سطح حمایت اول را نشان می‌دهد.

حمایت اول در 1.2600 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت پولبک مطابقت دارد و سطحی را نشان می دهد که خریداران ممکن است پس از اصلاح وارد بازار شوند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 1.2537 به عنوان یک حمایت نوسان پایین شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح تاریخی که در آن علاقه خرید مشاهده شده است، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 1.2652 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، با اضافه شدن تلاقی 61.80% فیبوناچی اصلاحی. این سطح نقطه تاریخی را نشان می دهد که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه مانع حرکت بیشتر صعودی شود.

به همین ترتیب، مقاومت دوم در 1.2695 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که نشان‌دهنده اهمیت آن به عنوان سطحی است که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا قیمت عمل کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 188.912 هم با یک حمایت همپوشانی و هم با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 187.927 مربوط به حمایت نوسان پایین است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 189.968 به عنوان نقطه ای شناسایی می شود که فشار فروش ممکن است افزایش یابد، زیرا با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح حاکی از یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 190.649 همزمان با 127.20% فیبوناچی ریتریسمنت است که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر منعکس کننده یک حرکت صعودی است که نشان دهنده ادامه بالقوه به سمت سطح مقاومت 1 است.

حمایت اول در 0.8779 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود و سطح تاریخی را نشان می دهد که خریداران قبلاً برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8700 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی عمل می کند و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن ممکن است علاقه خرید ظاهر شود، تقویت می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس 20 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8885 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قابل توجه بوده است. این سطح می تواند به عنوان یک مانع مهم برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند.

به همین ترتیب، مقاومت دوم در 0.8955 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت آن به عنوان سطحی است که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود و به طور بالقوه مانع از حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا شود.

یک سطح مقاومت متوسط در 0.8839 نیز شناسایی شده است که با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح در صورت آزمایش می‌تواند مقاومت بیشتری نسبت به قیمت ایجاد کند و اهمیت بالقوه سطوح مقاومت را بیشتر تقویت کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه بالقوه به سمت سطح مقاومت 1 است.

حمایت اول در 149.62 قابل توجه است زیرا هم با یک حمایت همپوشانی و هم با 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این همگرایی سطح تاریخی قابل توجهی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است و در صورت آزمایش به طور بالقوه از قیمت پشتیبانی می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 148.77 مربوط به حمایت همپوشانی دیگر و 38.20% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند. این سطح بر یک منطقه تاریخی تاکید می کند که در آن خریداران برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 150.87 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که ممکن است فشار فروش افزایش یابد. این سطح می تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند و به طور بالقوه باعث وارونگی یا تثبیت شود.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 151.92 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا عمل می کند، که اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه دیگر در برابر حرکت صعودی قیمت برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 1.3542 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همراه است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3586 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا یاد می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت میانی در 1.3467 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 1.3436 نیز به عنوان حمایت پولبک دیگر مشخص می‌شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3371 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر اشاره شده است که با سطح 127.20% فیبوناچی Extension همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6579 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح 127.20% فیبوناچی اکستنشن همسو است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6608 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می‌شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی 38.20% Retracement و 161.80% Extension همسو می‌شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می‌کند.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6544 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6512 به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد و بر اهمیت آن به عنوان یک سطح حمایت بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6191 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح 127.20% فیبوناچی اکستنشن همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6252 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 0.6157 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6117 به عنوان یک حمایت پولبک است که با سطح 50.00% فیبوناچی اصلاحی همسو است، اشاره می‌کند و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه احتمالی روند نزولی است. عوامل متعددی از احتمال حرکت نزولی به سمت سطح حمایت 1 حمایت می کنند.

حمایت اول در 38378.05 قابل توجه است زیرا هم با حمایت پولبک و هم با سطح 50% فیبوناچی Retracement همزمان است. این همگرایی سطح تاریخی قوی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 38142.53 منطقه حمایتی بالقوه را تقویت می‌کند و با حمایت دیگر پولبک همسو می‌شود.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 38791.02 قابل توجه است، زیرا مربوط به مقاومت Pullback و سطح 78.60% فیبوناچی Retracement است. این سطح نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است. علاوه بر این، مقاومت دوم در 38953.14 با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نقش دارند که از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح 1 مقاومت حمایت می کند.

سطح حمایت اول در 50397.42 با حمایت پولبک و سطح 50% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این همگرایی سطح تاریخی قوی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 47932.73 مربوط به یک حمایت همپوشانی و 38.20% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 52887.54 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 55332.29 بر فیبوناچی اکستنشن 161.80% منطبق است و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 2847.79 با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 2685.37 مربوط به حمایت پولبک است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایتی تقویت می کند.

در سمت مقاومت، اولین سطح مقاومت در 3057.42 به عنوان یک فیبوناچی اکستنشن 161.80% شناسایی می شود.سطوح فیبوناچی Extension اغلب برای شناسایی سطوح بالقوه مقاومت یا حمایت آتی بر اساس حرکات قیمت گذشته استفاده می شوند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD قویترین عملکرد و در سمت مقابل JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه نحوه عملکرد ارزها

 

دیدگاهتان را بنویسید