شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر حرکت نزولی را نشان می دهد. با این حال، قیمت می تواند قبل از از سرگیری ادامه روند نزولی بالقوه به سمت حمایت اول، به سمت مقاومت اول افزایش یابد.

اولین سطح مقاومت در 104.09 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همراه است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 104.61 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.

از جنبه نزولی، سطح حمایت متوسط در 103.71 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود در حالی که سطح حمایت اول در 103.43 به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 102.94 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول قبل از از سرگیری روند صعودی وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.0813 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 1.0786 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.0887 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.0926 به عنوان یک مقاومت همپوشانی است که با سطح 161.80% فیبوناچی Extension همسو می شود، نشان می دهد که اهمیت آن به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه را برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت میانی قبل از از سرگیری روند صعودی وجود دارد.

سطح حمایت متوسط در 162.64 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود در حالی که سطح حمایت اول در 161.85 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر ذکر شده است. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 160.91 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح 50.00% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 163.72 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 164.26 نیز به عنوان یک مقاومت نوسان بالا که با سطح 161.80% فیبوناچی Extension همسو می شود، نشان می دهد که اهمیت آن به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه را برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8547 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.8525 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،18 بهمن 1402

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.8572 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.8591 به عنوان یک مقاومت همپوشانی که با سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود، نشان می دهد که اهمیت آن به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه را برجسته می کند.

 

تحلیل فارکس
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول قبل از از سرگیری روند صعودی وجود دارد.

سطح حمایت اول در 1.2641 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.2573 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر مشخص شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.2701 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.2757 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت میانی قبل از از سرگیری روند صعودی وجود دارد.

سطح حمایت متوسط در 190.40 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح حمایت اول در 189.96 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو است. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 188.90 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 191.25 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی، یعنی پروجکشن 61.80% و اکستنشن 161.80% همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 193.10 به عنوان مقاومتی که با فیبوناچی پروجکشن 78.60% همسو می شود، مشخص می شود که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.8762 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.8727 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح 50.00% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.8816 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.8856 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی+بیت کوین)

 

تحلیل فارکس
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 149.62 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 148.81 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه است، مشخص شده است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 150.78 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 151.40 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر که با سطح 61.80% فیبوناچی پروجکشن همسو می شود، نشان می دهد که اهمیت آن به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه را برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت از مقاومت اول و صعود به سمت مقاومت دوم وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 1.3531 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3569 به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 1.3451 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 1.3373 به عنوان یک حمایت Pullback مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت به زیر حمایت اول و کاهش به سمت حمایت دوم وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6522 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6501 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 0.6553 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6579 به عنوان یک مقاومت Pullback ذکر می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت به زیر حمایت اول و کاهش به سمت حمایت دوم وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6116 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6088 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر مشخص شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،13 بهمن 1402

در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 0.6159 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6270 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی دیگر ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 39,186.86 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 39,496.81 به عنوان مقاومتی که با سطح 78.60% فیبوناچی پروجکشن همسو می شود، ذکر می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

در سمت حمایت، اولین سطح حمایت در 38,916.08 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همراه است. بیشتر در زیر، حمایت دوم در 38,513.54 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 78.60% فیبوناچی ریتریسمنت همراه شده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح بالقوه حمایت بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس: شاخص GER40

نمودار GER40 در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی به سمت مقاومت اول است.

اولین سطح مقاومت در 17834.20 به عنوان مقاومتی شناسایی می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی پروجکشن همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 18244.54 به عنوان مقاومتی مشخص می شود که با سطح 78.60% فیبوناچی Projection همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

در سمت حمایت، سطح حمایت میانی در 17,372.90 به عنوان یک حمایت Pullback شناسایی می‌شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 17179.53 نیز به‌عنوان حمایت Pullback مشخص می‌شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همراه است. علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 17,048.24 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایتی تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس: شاخص S&P500

نمودار US500 در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی به سمت مقاومت اول است.

اولین سطح مقاومت در 5,101.08 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود که با سطح 161.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 5,129.17 به عنوان مقاومتی که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی پروجکشن 61.80% و اکستنشن 161.80% همسو می شود، ذکر می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

در سمت حمایت، اولین سطح حمایت در 5,047.15 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement همسو می شود. پایین تر، سطح حمایت دوم در 4950.86 نیز به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت بیشتر تقویت می کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید