شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد، قبل از اینکه آن را معکوس کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح حمایت اول در 102.71 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند که در آن فشار فروش ممکن است کاهش یابد.

همچنین یک سطح حمایت متوسط در 103.61 وجود دارد که به عنوان حمایت Pullback توصیف می‌شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.72 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود و با حضور 61.80% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این سطح ممکن است یک مانع موقت برای حرکت نزولی باشد.

همچنین یک سطح مقاومت متوسط در 104.61 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود، که نشان می دهد یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند از سطح حمایت اول جهش صعودی داشته باشد و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطح حمایت اول در 1.0736 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد که دارای اهمیت تاریخی است و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایت قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.0665 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی توصیف می شود که بر اهمیت آن به عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0903 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

همچنین یک سطح مقاومت متوسط در 1.0848 وجود دارد که به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می شود که نشان می دهد ممکن است مانعی موقت برای حرکت صعودی باشد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب در بازار است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس مثبت نقش دارند و پتانسیل حرکت صعودی پایدار در قیمت را تقویت می‌کنند.

حمایت اول در 158.550 به چند دلیل سودمند در نظر گرفته می شود. در درجه اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که با سطح تاریخی که قبلاً علاقه خرید تحقق یافته بود، همسو می شود.

علاوه بر این، حمایت دوم، که مشخص نشده است، از شفاف سازی اضافی برای افزایش عمق تجزیه و تحلیل سود می برد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 161.831 به دلیل همپوشانی بودن برجسته شده است، که نشان دهنده منطقه تاریخی است که فشار فروش در آن مشهود بوده است.

مقاومت دوم در 164.292 نیز ذکر شده است، که همزمان نوسانات بالا، به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی کمک می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل مختلفی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که به پتانسیل تداوم حرکت صعودی قیمت اشاره دارد.

حمایت اول در 0.85118 به چند دلیل سودمند در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می‌شود و با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

بخوانید  تحلیل فارکس 22 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

حمایت دوم در 0.84247 نیز به عنوان حمایت کم نوسان شناخته می شود که منطقه حمایت بالقوه را بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.85595 به دلیل همپوشانی بودن و همراه شدن با 23.60% فیبوناچی اصلاحی برجسته شده است. این نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

مقاومت دوم در 0.86141 نیز ذکر شده است، که یک مقاومت همپوشانی می باشد و با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همراه است که اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می‌افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی را از سطح حمایت اول تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطح حمایت اول در 1.2596 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 23.60% فیبوناچی ریتریسمنت تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.2501 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی توصیف می‌شود، و با 38.20% فیبوناچی Retracement مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2794 به عنوان مقاومت همپوشانی (overlap) طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

همچنین سطح مقاومتی 2 در 1.2960 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود، که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را منعکس می کند، که نشان دهنده عدم وجود جهت روند واضح است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک حرکت محدود به محدوده را نشان دهد که بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان است.

حمایت اول در 185.315 به دلایل متعدد مهم دیده می شود. این حمایت به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید مشاهده شده است.

حمایت دوم در 181.350 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و قدرت بیشتری را برای منطقه حمایت بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 191.345 تاکید شده است که با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود. این سطح حاکی از یک مانع بالقوه برای حرکت قیمت است.

مقاومت دوم در 194.656 نیز ذکر شده است، که یک مقاومت نوسان بالا می باشد و همزمان با سطح 161.80% فیبوناچی Extension همراه است که اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می‌افزاید.

مقاومت متوسط در 188.49 نیز برجسته شده است، که نشان دهنده سطح بالقوه مقاومت پولبک است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از سطح مقاومت 1 تجربه کند و تا حمایت 1 کاهش یابد.

سطح حمایت اول در 0.8561 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 38.20% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

همچنین یک سطح حمایت دوم در 0.8402 وجود دارد که به عنوان یک حمایت کم نوسان توصیف می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8691 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

همچنین یک سطح مقاومت دوم در 0.8895 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت همپوشانی با حضور 61.80% فیبوناچی Retracement و 78.60% فیبوناچی Projection شناسایی شده است. این تلاقی سطوح فیبوناچی منطقه مقاومتی قوی تری را نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از سطح مقاومت 1 تجربه کند و تا حمایت 1 کاهش یابد.

سطح حمایت اول در 144.01 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 50% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 140.94 وجود دارد که به عنوان یک حمایت کم نوسان توصیف می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 148.19 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

همچنین یک سطح مقاومت دوم در 151.72 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی شده است که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت در آن با مقاومت روبرو شده است.

حمایت میانی در 146.59 نیز ذکر شده است، که به عنوان یک حمایت همپوشانی با حضور 23.60% فیبوناچی Retracement مشخص شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت در صورت شکسته شدن بالاتر از خط روند نزولی، به سمت مقاومت اول ادامه صعودی داشته باشد.

اولین سطح مقاومت در 1.3520 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 1.3628 به عنوان یک مقاومت همپوشانی (اورلپ) مشخص شده است که با سطح فیبوناچی اصلاحی در 61.80% همراه می شود و نشان می دهد که اهمیت آن به عنوان یک سطح مقاومتی بالقوه را برجسته است.

در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 1.3387 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح 50.00%  فیبوناچی Retracement است. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.3185 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای سقوط قیمت به سمت حمایت اول و ایجاد یک جهش صعودی کوچک قبل از از سرگیری رکود وجود دارد.

اولین سطح حمایتی در 0.6526 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح فیبوناچی اصلاحی 61.80 % همراه است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6467 نیز به عنوان یک حمایت پولبک که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه است، شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6637 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6690 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

بخوانید  پیپ (PIP) در فارکس چیست + تکنیک ها

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای سقوط قیمت به سمت حمایت اول و ایجاد یک جهش صعودی کوچک قبل از از سرگیری رکود وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.6060 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نزدیک به سطح 50.00% فیبوناچی Retracement است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.5999 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، اشاره شده است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 0.6177 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6217 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. پتانسیل ادامه صعودی به سمت سطح مقاومت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 37825.11 به چند دلیل مطلوب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است.

پشتیبانی دوم در 37160.32 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود و تقویت بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38769.84 برجسته شده است که با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح حاکی از یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده فقدان جهت روند واضح است. قیمت به طور بالقوه می تواند بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول نوساناتی ایجاد کند.

حمایت اول در 40463 به چند دلیل به خوبی دیده می شود. اولاً، به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که سطح تاریخی را نشان می‌دهد که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 38081 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 44632 تاکید شده است، که با مقاومت همپوشانی همسو می شود. این نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی قیمت است.

مقاومت دوم در 47808 نیز تشخیص داده می شود که همزمان با مقاومت نوسان بالا است و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده عدم وجود یک روند جهت‌دار واضح است. این احتمال وجود دارد که قیمت بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

حمایت اول در 2159.00 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 1933.00 به عنوان یک حمایت پولبک (Pullback) شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 2385.68 برجسته شده است که نشان دهنده سطحی است که ممکن است فشار فروش ظاهر شود.

مقاومت دوم در 2716.79 نیز به عنوان مقاومت همپوشانی شناخته می شود که اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می بخشد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

دیدگاهتان را بنویسید