شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص ارز دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده فقدان یک سوگیری جهت دار قوی است. تحلیل نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند به طور بالقوه بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد.

اولین سطح حمایت در 103.06 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement منطبق است. این سطح منطقه بالقوه ای را نشان می دهد که در آن ممکن است علاقه خرید ظاهر شود و پشتیبانی موقت برای دلار آمریکا فراهم کند. فیبوناچی اصلاحی به اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه می افزاید.

سطح حمایت دوم در 102.63 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص می شود و مربوط به سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی است که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک سطح حمایتی است.

در سمت مقاومت، اولین سطح مقاومت در 103.68 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود، که نشان می دهد یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 104.25 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت با مقاومت قابل توجهی روبرو شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. تحلیل ارائه شده، نشان می دهد که قیمت به طور بالقوه می تواند در جهت نزولی به سمت سطح حمایت اول ادامه یابد.

اولین سطح حمایت در 1.0748 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 161.80% فیبوناچی اکستنشن مطابقت دارد. این سطح نشان دهنده یک سطح حمایت تاریخی قابل توجه است و فیبوناچی اکستنشن به اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه می افزاید.

سطح حمایت متوسط در 1.079 ذکر شده است و به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود. علاوه بر این، با سطح 127.20% فیبوناچی Extension مطابقت دارد که پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0836 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 1.0911 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان می دهد این نقطه تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

تجزیه و تحلیل نمودار EUR/JPY یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. بر اساس تحلیل، پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت اول و افت متعاقب آن به سمت سطح حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 158.62 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 50% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

سطح حمایت دوم در 156.56 به عنوان یک حمایت Pullback توصیف می شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 159.94 به عنوان یک مقاومت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد این یک سطح تاریخی است که در آن قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 160.88 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد نقطه تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

تجزیه و تحلیل نمودار EUR/GBP یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. بر اساس تحلیل ارائه شده، پتانسیل ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.8505 به عنوان یک حمایت کم نوسان توصیف می‌شود و با حضور 127.20% فیبوناچی اکستنشن تقویت می‌شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8548 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت 2 در 0.8587 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که بر نقش بالقوه آن به عنوان یک مانع مهم در برابر حرکت صعودی تاکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. طبق تحلیل ارائه شده، قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی خود را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 1.2657 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد که اهمیت تاریخی به عنوان سطح بالقوه ای دارد که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و حمایتی موقت برای جفت GBP/USD فراهم می کند.

سطح حمایت دوم در 1.2601 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2763 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 1.2828 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

تجزیه و تحلیل نمودار GBP/JPY یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. بر اساس تحلیل ارائه شده، پتانسیل ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

سطح حمایت اول در 186.290 به عنوان یک حمایت پولبک توصیف می شود و با حضور 23.60% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

سطح حمایت دوم در 184.430 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 50% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 188.809 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

مقاومت میانی در 187.320 که به عنوان مقاومت پولبک توصیف می‌شود، ممکن است در جلوگیری از حرکت رو به بالا نیز نقش داشته باشد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. بر اساس تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی را از سطح حمایت اول تجربه کند و به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطح حمایت اول در 0.8605 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 61.80% فیبوناچی پروجکشن تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

سطح حمایت دوم در 0.8555 به عنوان یک حمایت پولبک توصیف می‌شود و با فیبوناچی پروجکشن 100% همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8650 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت 2 در 0.8695 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت در آن با مقاومت روبرو شده است.

بخوانید  پراپ تریدینگ چیست؟ + بهترین شرکت ها

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. طبق تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی خود را به سمت سطح حمایت اول ادامه دهد.

سطح حمایت اول در 146.60 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 23.60% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

سطح حمایت دوم در 145.45 به عنوان یک حمایت Pullback توصیف می‌شود و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 148.99 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان می دهد یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 148.18 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان می دهد این سطح تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

تجزیه و تحلیل نمودار USD/CAD یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. با توجه به تحلیل، پتانسیل ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

سطح حمایت 1 در 1.3341 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و با حضور 50% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

سطح حمایت دوم در 1.3256 به عنوان یک حمایت پولبک توصیف می‌شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 1.3425 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود که نشان می دهد این یک سطح تاریخی است که در آن قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 1.3530 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان می دهد نقطه تاریخی دیگری است که قیمت با مقاومت روبرو شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

تجزیه و تحلیل نمودار AUD/USD یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. بر اساس تحلیل، پتانسیل واکنش نزولی از سطح مقاومت اول وجود دارد که منجر به افت به سمت حمایت اول می شود.

سطح حمایت اول در 0.6534 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و با حضور 38.20% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

علاوه بر این، سطح حمایت اول دیگری در 0.6461 وجود دارد که به عنوان یک حمایت کم نوسان دیگر توصیف می‌شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تأکید می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.6614 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 0.6654 به عنوان یک مقاومت پولبک شناخته می شود و به 38.20% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که نشان می دهد که سطح قابل توجه دیگری از مقاومت است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

تجزیه و تحلیل نمودار NZD/USD حاکی از یک حرکت کلی خنثی است که نشان دهنده عدم وجود روند واضح در حال حاضر است. بر اساس این ارزیابی، پتانسیل نوسان قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 0.6064 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با حضور 50% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند که در آن علاقه خرید ظاهر شود.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

علاوه بر این، سطح پشتیبانی دوم دیگری در 0.6015 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی نیز توصیف می شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.6149 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

سطح مقاومت دوم در 0.6182 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود و به 38.20% فیبوناچی اصلاحی مرتبط است، که نشان می دهد که سطح قابل توجه دیگری از مقاومت است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

تجزیه و تحلیل نمودار DJ30 (میانگین صنعتی داوجونز) حاکی از یک حرکت کلی صعودی است که نشان دهنده روند صعودی در بازار است. بر اساس این ارزیابی، یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت قبل از برگشت و صعود به سطح مقاومت اول، افت موقتی را تا سطح حمایت اول تجربه کند.

سطح حمایت اول در 38097.49 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان می دهد یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته حمایت پیدا کرده است. معامله گران اغلب به چنین سطوحی توجه می کنند زیرا تمایل دارند به عنوان مناطق حمایتی قابل توجه عمل کنند.

علاوه بر این، یک سطح حمایت دوم در 37859.32 وجود دارد که به عنوان حمایت همپوشانی نیز طبقه بندی می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطح بالقوه ای که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 38367.49 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا توصیف می شود. این سطح قابل توجه است زیرا با فیبوناچی Extension در 161.80% و فیبوناچی پروجکشن در 61.80% همراه است که نشان دهنده تلاقی فیبوناچی است. چنین تلاقی می تواند این سطح مقاومت را به ویژه قابل توجه کند.

سطح مقاومت دوم در 38562.12 نیز با حضور 78.60% فیبوناچی Projection مشخص می شود که به ارتباط آن به عنوان ناحیه بالقوه مقاومت می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 43,526.00 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که همراه با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 45,482.00 نیز به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در سمت حمایت، سطح حمایت اول در 40,670.00 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 38,807.00 به عنوان یک حمایت کم نوسان ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD (اتریوم) در حال حاضر یک سوگیری خنثی از خود نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 2,180.94 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 2119.44 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 2356.83 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 2,415.42 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که به سطح 50.00% فیبوناچی اصلاحی مرتبط می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD قویترین عملکرد و در سمت مقابل GBP ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

 

دیدگاهتان را بنویسید