شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

حرکت فعلی DXY صعودی است که توسط چندین عامل پشتیبانی می‌شود، از جمله موقعیت آن در بالای یک خط روند صعودی اصلی، که نشان‌دهنده پتانسیل حرکت صعودی بیشتر است.

احتمال جهش صعودی از سطح حمایت اول وجود دارد که منجر به حرکت به سمت سطح مقاومت اول می شود.

سطح حمایت اول در 103.87 شناسایی شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود، به ویژه با توجه به وجود خط روند صعودی.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 102.76 قرار دارد، همچنین به عنوان یک حمایت همپوشانی در نظر گرفته می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در صورت کاهش قیمت، خریداران ممکن است وارد بازار شوند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.99 قرار دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همزمان است. این نشان دهنده یک مانع بالقوه است که فشار فروش ممکن است به طور موقت افزایش یابد.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 105.91 وجود دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی نیز شناخته می شود، با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی نشان دهنده منطقه دیگری است که ممکن است فشار فروش تشدید شود و به طور بالقوه منجر به اصلاح قیمت شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

حرکت فعلی EUR/USD نزولی است، همانطور که با موقعیت آن در یک کانال نزولی نزولی نشان داده می شود.

احتمال ادامه این حرکت نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

سطح حمایت اول در 1.0667 شناسایی شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی است که در آن علاقه خرید ممکن است ظاهر شود و به طور بالقوه حرکت نزولی را به طور موقت متوقف کند.

علاوه بر این، سطح حمایت متوسط در 1.073 ذکر شده است که به عنوان حمایت همپوشانی نیز در نظر گرفته می شود. این امر اهمیت بالقوه این منطقه را به عنوان سطحی که خریداران ممکن است وارد بازار شوند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0890 قرار دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که در آن فشار فروش می تواند افزایش یابد و به طور بالقوه منجر به توقف یا معکوس شدن حرکت نزولی شود.

علاوه بر این، یک مقاومت میانی در 1.0793 وجود دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی نیز شناخته می شود. این سطح ممکن است به عنوان سطح دیگری باشد که در آن فشار فروش می تواند تشدید شود و به طور بالقوه سوگیری نزولی را در کوتاه مدت تقویت کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در این احساس نزولی نقش دارند که احتمال حرکت نزولی بیشتر قیمت را نشان می دهد.

سطح حمایت اول در 158.364 قابل توجه است زیرا با حمایت همپوشانی همسو می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است و به طور بالقوه به عنوان سطح حمایت عمل می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 155.101 مربوط به حمایت کم نوسان است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این سطح نشان‌دهنده منطقه‌ای تاریخی است که خریداران علاقه قابل توجهی به حمایت از قیمت نشان داده‌اند و بر اعتبار آن به عنوان سطح حمایتی افزوده است.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 161.869 با مقاومت همپوشانی همسو می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش قوی بوده است و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل می کند.

بالاتر، سطح مقاومت 2 در 164.246 مربوط به یک مقاومت نوسان بالا است. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی مهم است که در آن فشار فروش بر علاقه خرید غلبه کرده است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح مقاومت نشان می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که از پتانسیل تداوم حرکت صعودی قیمت حمایت می کنند.

بخوانید  تورم چیست به زبان ساده + انواع تورم

سطح حمایت اول در 0.85043 قابل توجه در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است. این سطح منطقه ای تاریخی را نشان می دهد که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است و به طور بالقوه پایه ای قوی برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 0.84163 مربوط به حمایت کم نوسان دیگر است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تقویت می کند. این سطح نشان دهنده نقطه تاریخی دیگری است که خریداران به حمایت از قیمت علاقه نشان داده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.85592 با مقاومت همپوشانی همسو می شود. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 0.86638 مربوط به یک مقاومت همپوشانی و 78.60% فیبوناچی ریتریسمنت است. این همگرایی عوامل مقاومت به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

حرکت فعلی GBP/USD به عنوان خنثی ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده فقدان سوگیری جهت‌دار واضح است.

یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت می‌تواند بین سطح مقاومت اول و حمایت اول در نوسان باشد که نشان‌دهنده یک حرکت محدود به محدوده است.

سطح حمایت اول در 1.2377 شناسایی شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود. این سطح ممکن است علاقه خرید را جلب کند و در صورت رسیدن به جهش قیمت به طور بالقوه منجر شود.

تایید حرکت نزولی در 1.2511 ذکر شده است که به عنوان حمایت همپوشانی نیز شناخته می شود. این سطح به عنوان نقطه ای عمل می کند که در آن حرکت نزولی ممکن است تقویت شود و به طور بالقوه قیمت را پایین بیاورد.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2790 قرار دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و در صورت نزدیک شدن به آن، به طور بالقوه باعث کاهش قیمت شود.

مقاومت دوم در 1.2624 ذکر شده است که به عنوان مقاومت همپوشانی نیز شناخته می شود. این سطح به عنوان نقطه ای عمل می کند که اگر شکسته شود حرکت صعودی ممکن است تقویت شود و به طور بالقوه قیمت بالاتر برود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. علیرغم این تمایل صعودی، یک سناریوی کوتاه مدت بالقوه وجود دارد که حاکی از سقوط به سطح حمایت اول قبل از بازگشت به سمت مقاومت اول است.

سطح حمایت اول در 188.616 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده منطقه ای تاریخی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است و به طور بالقوه سطح حمایتی را برای قیمت در کوتاه مدت ارائه می دهد.

سطح حمایت دوم، ارائه نشده است. با این حال، معامله گران ممکن است به دنبال سطوح اضافی حمایت یا تایید در اقدام قیمت برای شناسایی مناطق بالقوه ای باشند که در آن علاقه خرید ظاهر می شود.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 195.184 با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای تاریخی است که در آن فشار فروش قوی بوده است و می‌تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

یک سطح مقاومت میانی در 191.395 نیز شناسایی شده است که با یک مقاومت نوسان بالا و 127.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. این سطح به اهمیت ساختار مقاومتی می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

حرکت فعلی USD/CHF صعودی ارزیابی می‌شود و عواملی که در این حرکت نقش دارند وجود کانال صعودی صعودی است.

یک سناریوی بالقوه برای حرکت قیمت، جهش صعودی از سطح حمایت اول و به دنبال آن حرکت به سمت سطح مقاومت اول است.

سطح حمایت اول در 0.8709 شناسایی شده است که به عنوان یک حمایت پولبک در کانال صعودی مشخص می شود. این سطح ممکن است علاقه خرید را جلب کند و در صورت رسیدن به جهش قیمت به طور بالقوه منجر شود.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 0.8552 ذکر شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. این سطح تقویت بیشتری را برای علاقه خرید بالقوه فراهم می کند و به عنوان یک منطقه اضافی عمل می کند که قیمت ممکن است پشتیبانی پیدا کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8889 قرار دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی شده است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی عمل کند که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و در صورت نزدیک شدن به آن، به طور بالقوه باعث کاهش قیمت شود.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 0.9107 مشاهده می شود که به عنوان مقاومت همپوشانی نیز شناخته می شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

مومنتوم فعلی USD/JPY صعودی ارزیابی می‌شود، با عواملی که در این حرکت نقش دارند، از جمله وجود یک خط روند صعودی اصلی، که پتانسیل صعودی بیشتر را نشان می‌دهد.

یک سناریوی بالقوه برای حرکت قیمت، جهش صعودی از سطح حمایت اول و به دنبال آن حرکت به سمت سطح مقاومت اول است.

سطح حمایت اول در 148.78 شناسایی شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود. این سطح ممکن است علاقه خرید را به خود جلب کند، به ویژه با توجه به حرکت صعودی نشان داده شده توسط خط روند صعودی.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 145.91 ذکر شده است که به عنوان یک حمایت همپوشانی نیز شناخته می شود. این سطح تقویت بیشتری را برای علاقه خرید بالقوه فراهم می کند و به عنوان یک منطقه اضافی عمل می کند که قیمت ممکن است حمایت پیدا کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 151.92 قرار دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای افزایش فشار فروش عمل کند و در صورت نزدیک شدن به روند صعودی، به طور بالقوه باعث توقف یا معکوس شدن روند صعودی شود.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 154.84 مشاهده می شود که به عنوان سطح فیبوناچی اکستنشن 127.20% ذکر شده است. این سطح مقاومت بیشتری ایجاد می کند و می تواند هدفی برای معامله گران صعودی باشد که حرکت صعودی بیشتر را هدف قرار می دهند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای از سرگیری حرکت نزولی قیمت و سقوط به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطح حمایت اول در 1.3374 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3626 به عنوان یک مقاومت همپوشانی که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو است، شناسایی می شود که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 0.6546 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6617 به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6448 به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6147 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6207 به عنوان یک مقاومت همپوشانی مشخص می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6050 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بخوانید  تحلیل فارکس 11 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. با این حال، یک سناریوی کوتاه مدت بالقوه وجود دارد که حاکی از افزایش به سمت مقاومت اول قبل از معکوس شدن به سمت پایین به سمت حمایت اول است.

سطح حمایت اول در 36521.57 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید در طی مراحل اصلاح قیمتی ظاهر شده است. این سطح ممکن است به عنوان یک منطقه حمایتی برای قیمت در کوتاه مدت عمل کند.

سطح حمایت دوم در 35636.67 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر عمل می کند و اهمیت آن را به عنوان منطقه ای بالقوه که در آن خریداران می توانند برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 38821.39 با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای تاریخی است که در آن فشار فروش قوی بوده است و می‌تواند به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی عمل کند.

علاوه بر این، یک سطح حمایتی متوسط در 37812.84 شناسایی شده است که با یک حمایت همپوشانی همسو می شود و تقویت بیشتری را برای ساختار حمایتی فراهم می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را حفظ می کند که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در این احساس صعودی نقش دارند که از پتانسیل جهش از سطح حمایت اول و افزایش متعاقب آن به سمت سطح مقاومت اول حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 48199.26 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت پولبک است. این سطح نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است، که نشان دهنده سطح قوی حمایت است که به طور بالقوه می تواند حرکت نزولی بیشتر را در کوتاه مدت متوقف کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 44499.86 مربوط به یک حمایت همپوشانی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این سطح یک لایه دیگر از اهمیت تاریخی را اضافه می کند، که نشان دهنده یک منطقه کلیدی است که خریداران قبلا در آن مداخله کرده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 56203.95 مشخص می شود که با یک مقاومت نوسان بالا، 78.60% فیبوناچی اصلاحی و 100% فیبوناچی Projection همسو می شود. این عوامل تکنیکال متعدد با یکدیگر همگرا می شوند تا این سطح مقاومت را قابل توجه نشان دهند و نقطه ای را نشان می دهند که فشار فروش ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه منجر به معکوس شدن یا توقف موقت حرکت صعودی شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می دهد. بالای خط روند صعودی است که نشان دهنده یک روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند که از پتانسیل ادامه حرکت صعودی به سمت سطح اول مقاومت حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 2707.83 قابل توجه است زیرا هم با یک حمایت پولبک و هم با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد. این همگرایی عوامل حمایتی سطح قوی ای را نشان می دهد که در آن علاقه خرید به طور تاریخی پدیدار شده است و به طور بالقوه پایه محکمی برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می کند.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 2516.95 مربوط به حمایت همپوشانی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می کند. این سطح نشان دهنده یک سطح تاریخی قابل توجه است که در آن خریداران قبلاً برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند.

در سمت مقاومت، اولین سطح مقاومت در 2926.20 مشخص می‌شود که با سطح 50% فیبوناچی Retracement و 61.80% فیبوناچی Projection همسو می‌شود. این سطوح فیبوناچی اغلب به عنوان نقاط معکوس یا تداوم روند نزولی عمل می کنند و مناطق بالقوه ای را نشان می دهند که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز NZD قویترین عملکرد و در سمت مقابل CHF ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه نحوه عملکرد ارزها

 

 

دیدگاهتان را بنویسید