شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد.

حمایت اول در 103.73 به عنوان یک حمایت پولبک با حضور هر دو سطح 50% و 23.60% فیبوناچی Retracement شناسایی می شود که نشان دهنده تلاقی فیبوناچی و تقویت اهمیت آن به عنوان یک سطح حمایتی است.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 103.06 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود، که مصادف با 23.60% فیبوناچی Retracement است که پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایت بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.52 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود که اهمیت تاریخی آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی نشان می دهد.

به طور مشابه، مقاومت دوم در 104.95 یک مقاومت پولبک در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده نقش بالقوه آن در جلوگیری از حرکت صعودی بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشانه روند نزولی است. احتمال یک واکنش نزولی از سطح مقاومت 1 وجود دارد که منجر به افت به سمت حمایت اول می شود.

حمایت اول در 1.0713 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه نشان می دهد.

علاوه بر این، سطح حمایت دوم در 1.0665 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت تاریخی آن به‌عنوان منطقه‌ای بالقوه است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0794 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که همزمان با 38.20% فیبوناچی اصلاحی است، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.0864 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که با 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود، که نشان‌دهنده نقش بالقوه آن در ممانعت از حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. عوامل متعددی در ایجاد این احساسات صعودی نقش دارند، از جمله عقب نشینی و نوسان در حمایت های پایین، و همچنین سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی.

سطح حمایت اول در 158.998 به دلیل همسویی آن با حمایت پولبک و سطح 78.60% فیبوناچی Retracement قابل توجه است. این نشان می دهد که علاقه خرید تاریخی در این سطح ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 158.487 مصادف با حمایت کم نوسان و 50% فیبوناچی اصلاحی است که قدرت بیشتری را به منطقه حمایت بالقوه می‌افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 160.216 به عنوان نقطه فشار فروش بالقوه برجسته شده است، که نشان دهنده مقاومت پولبک است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 160.885 به عنوان مانع دیگری برای ادامه روند صعودی عمل می کند، که با مقاومت پولبک و 78.60% فیبوناچی Projection همسو می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر یک حرکت صعودی ضعیف با اطمینان کم را نشان می دهد که حاکی از یک حرکت صعودی آزمایشی است. علیرغم احساسات محتاطانه، سطوح کلیدی وجود دارد که ممکن است بر عملکرد قیمت تأثیر بگذارد.

حمایت اول در 0.85170 قابل توجه است، زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است، که نشان دهنده سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.84957 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت از قیمت بیشتر تقویت می کند.

بخوانید  اخبار مهم فارکس امروز، 8 نوامبر 2023

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.85492 به عنوان یک سطح کلیدی که در آن فشار فروش ممکن است ایجاد شود، شناسایی می شود، که با مقاومت همپوشانی و 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. این سطح می تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی عمل کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.85710 سطح قابل توجه دیگری است که با مقاومت همپوشانی مشخص می شود. یک سطح مقاومت متوسط در 0.85340 نیز شناسایی شده است که نشان دهنده نقطه دیگری است که ممکن است علاقه فروش را تشدید کند.

 

تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده یک روند نزولی است. یک سناریوی بالقوه وجود دارد که در آن قیمت به شدت از سطح مقاومت اول واکنش نشان می دهد و به سمت حمایت اول کاهش می یابد.

سطح حمایت اول در 1.2581 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت آن به عنوان یک منطقه بالقوه است که در آن علاقه خرید می تواند ظاهر شود.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.2518 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت بالقوه تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2642 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که همزمان با 50% فیبوناچی ریتریسمنت، نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2720 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می‌شود، که با 78.60% فیبوناچی ریتریسمنت همسو می‌شود، که نشان‌دهنده نقش بالقوه آن در ممانعت از حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. چندین سطح کلیدی شناسایی شده است که می تواند بر حرکت قیمت در آینده تأثیر بگذارد.

سطح حمایت 1 در 186.275 قابل توجه است زیرا نشان دهنده یک حمایت کم نوسان است که نشان دهنده سطح تاریخی قوی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 185.226 با حمایت نوسان پایین همسو می شود و پتانسیل آن را به عنوان سطح حمایت قیمت بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 188.318 به عنوان یک سطح کلیدی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، همزمان با مقاومت پولبک و فیبوناچی اکستنشن 127.20% مشخص می‌شود. این سطح می تواند به عنوان مانعی برای حرکت صعودی عمل کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 188.764 نشان‌دهنده مقاومت نوسان بالا است و با فیبوناچی Extension در161.80% همسو می‌شود و اهمیت بیشتری به این سطح می‌افزاید. یک سطح مقاومت متوسط در 187.50 نیز مشخص شده است که با مقاومت همپوشانی مشخص می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. احتمال وقوع یک واکنش نزولی در سطح مقاومت اول وجود دارد که منجر به کاهش به سمت حمایت اول می شود.

سطح حمایت اول در 0.8683 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک منطقه بالقوه است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود.

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8555 به عنوان حمایت همپوشانی دیگر شناخته می شود، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8751 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت رو به بالا است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8806 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود که نقش آن را در ممانعت از حرکت صعودی بیشتر نشان می دهد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز واگرایی نزولی را در مقابل قیمت نشان می‌دهد که نشان می‌دهد ممکن است به زودی یک معکوس رخ دهد. این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت به نفع حرکت رو به پایین بیشتر است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از روند صعودی است. احتمال ادامه صعودی به سمت سطح مقاومت 1 وجود دارد.

سطح حمایت اول در 147.81 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان یک منطقه بالقوه است که ممکن است علاقه خرید در آن ظاهر شود.

به طور مشابه، حمایت دوم در 146.87 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان سطحی که خریداران ممکن است وارد شوند، تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 148.77 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر صعودی است.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 149.25 بر اساس فیبوناچی اکستنشن 127.20% شناسایی می شود که نشان دهنده ناحیه بالقوه مقاومت است که از تحلیل فیبوناچی به دست آمده است.

علاوه بر این، مقاومت میانی در 148.30 یک مقاومت پولبک در نظر گرفته می‌شود و به موانع بالقوه حرکت رو به بالا اضافه می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای شکستن قیمت از حمایت اول و سقوط به سمت حمایت دوم وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 1.3459 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 1.3365 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است که با سطح فیبوناچی پروجکشن 100.00% همسو می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 1.3541 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3620 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود، اشاره می کند که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6559 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می شود که با تلاقی سطوح فیبوناچی یعنی سطوح 23.60% و 61.80% Retracement مطابقت دارد. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6614 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6518 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6461 به عنوان یک حمایت پولبک که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همراه است، اشاره می‌کند و بر اهمیت آن به‌عنوان منطقه حمایت بالقوه تأکید می‌کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

اولین سطح مقاومت در 0.6153 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement است. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 0.6185 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 0.6090 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 0.6015 نیز به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همراه است و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،18 بهمن 1402

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر نشان دهنده یک حرکت نزولی ضعیف با اطمینان کم است که نشان دهنده یک روند نزولی آزمایشی است. چندین سطح کلیدی شناسایی شده است که می تواند بر حرکت قیمت در آینده تأثیر بگذارد.

سطح حمایت اول در 38,148.85 قابل توجه است، زیرا نشان دهنده یک حمایت همپوشانی است و با 38.20% فیبوناچی Retracement منطبق است، که نشان دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 37,861.31 با حمایت همپوشانی و 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و پتانسیل خود را به عنوان سطح حمایت قیمت بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38,780.77 به عنوان یک سطح کلیدی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، برجسته شده است، که نشان دهنده یک مقاومت نوسان بالا است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 38,949.45 سطح قابل توجهی از مقاومت را نشان می دهد که همزمان با 127.20% فیبوناچی Extension است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند و از پتانسیل ادامه حرکت صعودی قیمت حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 43511 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 41871 منطقه حمایت بالقوه را به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 44897 به عنوان سطح قابل توجهی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، برجسته شده است. این سطح مقاومت همچنین با 61.80%  فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت بیشتری به پتانسیل آن به عنوان مانعی برای حرکت صعودی می بخشد.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 47197 به عنوان یک سطح مقاومت نوسان بالا شناخته می شود، که نشان دهنده یک مانع تاریخی مهم برای حرکت قیمت است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس صعودی نقش دارند و از پتانسیل ادامه حرکت صعودی قیمت حمایت می کنند.

سطح حمایت اول در 2372.84 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 2252.71 منطقه حمایتی بالقوه را به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 2508.11 به عنوان سطح قابل توجهی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود برجسته شده است. این سطح مقاومت با فیبوناچی اصلاحی 61.80% و فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و اهمیت بیشتری به پتانسیل آن به عنوان مانعی در برابر حرکت صعودی می دهد.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 2584.80 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود، که همزمان با 78.60% فیبوناچی اصلاحی است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح مقاومت تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز CHF قویترین عملکرد و در سمت مقابل JPY ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید