روزبه پیروز از بزرگان و افراد تاثیر گذار در بخش سرمایه گذاری و استارت آپ های نوپا در ایران هستند و باعث افتخار نیکوست است که درخدمت ایشان بودیم.     در ادامه صحبت، رزومه کوتاهی از سوابق آقای پیروز را خدمت شما ارائه میکنیم:…