شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک جهش صعودی بالقوه از سطح حمایت اول و به دنبال حرکت به سمت مقاومت اول است.

سطح حمایت اول در 103.79 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید برای حمایت از قیمت ظاهر شده است. علاوه بر این، وجود فیبوناچی اکستنشن 127.20% اهمیت بیشتری به این منطقه حمایتی می‌دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای جذب خریداران تقویت می‌کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 103.07 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت مداخله کنند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.59 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان مانعی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 104.94 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن سود فروش ممکن است تشدید شود، تقویت می کند.

یک سطح مقاومت متوسط در 104.19 نیز شناسایی شده است که با مقاومت همپوشانی همسو می شود. این سطح تلاقی بیشتری را به ناحیه مقاومت اضافه می کند و به طور بالقوه به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که نشان می دهد یک واکنش نزولی بالقوه از سطح مقاومت 1 و به دنبال افت به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 1.0788 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید برای حمایت از قیمت ظاهر شده است.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.0724 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطح بالقوه ای که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت مداخله کنند، بیشتر تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0829 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان مانعی است که فشار فروش ممکن است افزایش یابد. علاوه بر این، وجود فیبوناچی اکستنشن 127.20% تلاقی بیشتری به این ناحیه مقاومت می‌افزاید.

مقاومت دوم در 1.0904 به عنوان یک مقاومت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن علاقه فروش ممکن است تشدید شود، بیشتر تقویت می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نقش دارند که از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح 1 مقاومت حمایت می کند.

سطح حمایت اول در 161.859 با یک حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. به طور مشابه، حمایت دوم در 160.914 با حمایت همپوشانی دیگری مطابقت دارد که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 162.835 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است. علاوه بر این، سطح مقاومت اول در 163.631 با یک مقاومت نوسان بالا همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر به سمت بالا تقویت می کند.

علاوه بر این، سطح مقاومت 2 در 164.26 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا دیگر شناخته می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می دهد که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 حمایت می کنند.

حمایت اول در 0.85488 با حمایت همپوشانی و 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 0.85262 مربوط به حمایت کم نوسان و 61.80% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت تقویت می کند.

بخوانید  سواپ چیست؟

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.85707 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 0.85884 با مقاومت همپوشانی و فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک واکنش نزولی بالقوه از سطح مقاومت اول و به دنبال افت به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 1.2600 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت آن به عنوان سطحی است که ممکن است علاقه خرید برای حمایت از قیمت ظاهر شود.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.2537 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که خریداران قبلا برای حمایت از قیمت مداخله کرده اند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.2651 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که اهمیت تاریخی آن را به عنوان مانعی برای افزایش فشار فروش نشان می دهد.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 1.2695 به عنوان یک مقاومت Pullback مورد توجه قرار می گیرد که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن علاقه فروش ممکن است تشدید شود، بیشتر می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 حمایت می کنند.

حمایت اول در 188.912 با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 187.927 مربوط به حمایت نوسان پایین است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 190.649 با فیبوناچی اکستنشن 127.20% همسو می شود، که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت بیشتر به سمت بالا است. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 191.364 با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همزمان است و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

یک سطح حمایت متوسط در 189.97 نیز به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که تقویت بیشتری را برای ساختار حمایتی فراهم می‌کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک جهش بالقوه صعودی از سطح حمایت اول و به دنبال حرکت به سمت مقاومت اول است.

حمایت اول در 0.8770 به عنوان یک حمایت overlap شناخته می شود و با سطح 38.20% فیبوناچی Retracement منطبق است. این همگرایی حاکی از یک سطح تاریخی قابل توجه است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است و در صورت آزمایش به طور بالقوه از قیمت حمایت می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 0.8722 به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر مشخص می شود و مربوط به سطح 50% فیبوناچی Retracement است. این سطح همچنین نشان‌دهنده یک منطقه تاریخی قوی است که در آن خریداران برای حمایت از قیمت مداخله کرده‌اند و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه پشتیبانی بالقوه تقویت می‌کنند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 0.8885 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود. این سطح حاکی از آن است که در گذشته به عنوان یک مانع مهم برای حرکت صعودی قیمت عمل کرده است که نشان دهنده فشار فروش بالقوه نزدیک به این سطح است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.8955 به عنوان یک مقاومت پولبک ذکر شده است. این نشان می‌دهد که این سطح به عنوان سطحی عمل کرده است که در آن علاقه فروش تشدید شده است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت تأیید می‌کند.

یک سطح مقاومت متوسط در 0.8839 نیز شناسایی شده است که با مقاومت نوسان بالا همسو می شود. این سطح می تواند به عنوان یک مانع اضافی در برابر حرکت صعودی عمل کند و به طور بالقوه بر عملکرد قیمت در کوتاه مدت تأثیر بگذارد.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،18 بهمن 1402

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر یک حرکت خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده نوسانات احتمالی بین مقاومت اول و سطح حمایت اول است.

حمایت اول در 149.62 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود. این همگرایی یک سطح تاریخی قوی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است و در صورت آزمایش به طور بالقوه از قیمت پشتیبانی می کند.

به طور مشابه، حمایت دوم در 148.77 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود و مربوط به سطح 38.20% فیبوناچی Retracement است. این سطح همچنین نشان‌دهنده یک منطقه تاریخی مهم است که در آن خریداران برای حمایت از قیمت مداخله کرده‌اند و اهمیت آن را به‌عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تقویت می‌کنند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 150.87 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. این سطح حاکی از آن است که در گذشته به عنوان یک مانع مهم در برابر حرکت های صعودی قیمت عمل کرده است که نشان دهنده فشار فروش بالقوه نزدیک به این سطح است.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 151.92 به عنوان یک مقاومت نوسان بالای دیگر مورد توجه قرار می گیرد که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه تاریخی که در آن فشار فروش قوی بوده است، تایید می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد که توسط موقعیت آن در یک کانال صعودی صعودی پشتیبانی می‌شود، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بالقوه است.

اقدام احتمالی قیمت می تواند شامل یک بازگشت صعودی به سطح حمایت اول و به دنبال آن پیشروی به سمت سطح مقاومت اول باشد.

حمایت اول در 1.3439 به عنوان یک سطح تاریخی از علاقه خرید قابل توجه تلقی می شود و به عنوان یک حمایت پولبک عمل می کند که در آن خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 1.3396 به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص می‌شود، که نشان‌دهنده ارتباط تاریخی آن به عنوان سطحی است که خریداران در آن مداخله کرده‌اند و قدرت بیشتری به منطقه حمایت می‌افزایند.

در سمت مقاومت، مقاومت میانی در 1.3531 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان مانعی در برابر حرکت صعودی است که به طور بالقوه باعث عقب نشینی یا تثبیت می شود.

علاوه بر این، سطح مقاومت 1 در 1.3571 به عنوان یک مقاومت نوسان بالای دیگر شناخته می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه تاریخی که در آن فشار فروش ظاهر شده است، تایید می کند و به طور بالقوه حرکت رو به بالا را محدود می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند نزولی به سمت سطح حمایت اول است.

حمایت اول در 0.6536 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که حاکی از اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است و به طور بالقوه کفی را برای اقدام قیمت فراهم می کند.

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.6486 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت قیمت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.6573 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان مانعی در برابر حرکت صعودی است که به طور بالقوه فشار فروش را جذب می کند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.6606 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است و با سطح 161.80% فیبوناچی Extension مطابقت دارد، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، نشان می دهد.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک واکنش نزولی بالقوه از سطح مقاومت 1 و به دنبال آن افت به سمت حمایت اول است.

حمایت اول در 0.6157 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که در آن علاقه خرید در گذشته ظاهر شده است. علاوه بر این، این حمایت با سطح 23.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و تلاقی بیشتری به اهمیت آن می افزاید.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،24 بهمن 1402

علاوه بر این، حمایت دوم در 0.6114 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود و با سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همزمان است و نقش آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت قیمت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.6201 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان مانعی برای حرکت صعودی است. این سطح ممکن است فشار فروش را جذب کند زیرا معامله گران به دنبال سرمایه گذاری بر روی برگشت های احتمالی هستند.

علاوه بر این، مقاومت دوم در 0.6269 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است تشدید شود، بیشتر می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر نشان‌دهنده حرکت صعودی است که حاکی از ادامه بالقوه روند صعودی است. عوامل متعددی وجود دارد که از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 حمایت می کند.

حمایت اول در 38503.11 یک حمایت کم نوسان است که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 38212.41 با حمایت کم نوسان دیگر و سطح 23.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه پشتیبانی تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 38791.02 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی است که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 38953.14 مربوط به یک مقاومت نوسان بالا است که بر اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 را نشان می دهد.

حمایت اول در 50397.42 با حمایت عقب نشینی و سطح 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 47932.73 مربوط به یک حمایت همپوشانی و سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 52887.54 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع بالقوه است که در آن فشار فروش ممکن است افزایش یابد. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 55332.29 با فیبوناچی اکستنشن 161.80% همسو می شود و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

جفت ارز ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر نشان‌دهنده حرکت صعودی است که حاکی از ادامه بالقوه روند صعودی است. نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت ممکن است قبل از بازگشت و صعود به سطح مقاومت اول، افت کوتاه مدتی را تا سطح حمایت اول تجربه کند.

حمایت اول در 2847.79 توسط یک حمایت همپوشانی حمایت می شود و با سطح 23.60% فیبوناچی اصلاحی همزمان است، که سطح تاریخی قابل توجهی را نشان می دهد که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 2685.37 با حمایت پولبک و سطح فیبوناچی ریتریسمنت 38.20% همسو می‌شود و پتانسیل آن را به عنوان یک منطقه حمایت بیشتر تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 2999.53 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که سطحی را نشان می دهد که ممکن است فشار فروش تشدید شود. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 3052.16 مطابق با 161.80% فیبوناچی extension است که نشان دهنده یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز AUD قویترین عملکرد و در سمت مقابل USD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه نحوه عملکرد ارزها

 

دیدگاهتان را بنویسید