شاخص دلار (DXY)

در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم:

نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

اولین سطح حمایت در 103.73 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و با حضور هر دو سطح 50% و 23.60% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان دهنده تلاقی قوی در این سطح است و آن را به یک منطقه حمایتی بالقوه قابل توجه تبدیل می کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 103.06 وجود دارد که به عنوان یک حمایت Pullback دیگر شناخته می شود و با 23.60% فیبوناچی Retracement مرتبط است. این امر بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 104.49 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در آن با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 104.95 وجود دارد که به عنوان مقاومت پولبک شناخته می‌شود.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/USD

نمودار EUR/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد، قبل از اینکه آن را معکوس کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح حمایت اول در 1.0713 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص می شود و با حضور 161.80% فیبوناچی اکستنشن تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.0665 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی شده است که به اهمیت آن به عنوان منطقه حمایت بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 1.0794 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 1.0895 وجود دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی دیگر شناسایی شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/JPY

نمودار EUR/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نزولی نقش دارند و از پتانسیل ادامه حرکت نزولی قیمت حمایت می کنند.

حمایت اول در 158.539 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به‌عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی و 78.60% فیبوناچی پروجکشن همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

حمایت دوم در 157.866 به عنوان حمایت همپوشانی شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای ناحیه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

یک سطح حمایت متوسط در 159.45 شناسایی شده است، که با حمایت پولبک و 38.20% فیبوناچی Retracement مطابقت دارد.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 160.216 به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است ظاهر شود، مشخص می شود که نشان دهنده مقاومت Pullback است.

مقاومت دوم در 160.801 نیز تشخیص داده می شود که همزمان با مقاومت همپوشانی و فیبوناچی اکستنشن 127.20% است که اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز EUR/GBP

نمودار EUR/GBP در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نزولی نقش دارند و از پتانسیل ادامه حرکت نزولی قیمت حمایت می کنند.

حمایت اول در 0.85482 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

بخوانید  تحلیل فارکس 27 نوامبر (جفت ارزهای اصلی)

حمایت دوم در 0.85170 به عنوان حمایت کم نوسان شناخته می شود و اهمیت بیشتری به منطقه پشتیبانی بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 0.85874 به عنوان سطحی که در آن فشار فروش ممکن است ظاهر شود، نشان‌دهنده مقاومت همپوشانی و مصادف با 38.20% فیبوناچی اصلاحی برجسته می‌شود.

مقاومت دوم در 0.86183 نیز تشخیص داده می شود که با مقاومت همپوشانی و 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و قدرت بیشتری را برای این سطح مقاومت فراهم می کند. یک سطح مقاومت متوسط در 0.85695 شناسایی شده است که نشان دهنده مقاومت همپوشانی (Overlap) است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/USD

نمودار GBP/USD در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت به سمت مقاومت اول افزایش یابد، قبل از اینکه آن را معکوس کند و به سمت حمایت اول سقوط کند.

سطح حمایت اول در 1.2530 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناخته می شود و با حضور 161.80% فیبوناچی Extension تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 1.2453 وجود دارد که به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص می شود که به اهمیت آن به عنوان منطقه حمایت بالقوه می افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت اول در 1.2613 به عنوان مقاومت پولبک طبقه بندی می شود، که نشان دهنده نقطه ای است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 1.2658 وجود دارد که به عنوان مقاومت پولبک دیگر شناخته می‌شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز GBP/JPY

نمودار GBP/JPY در حال حاضر یک حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نزولی نقش دارند و از پتانسیل ادامه حرکت نزولی قیمت حمایت می کنند.

حمایت اول در 185.635 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 78.60% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 184.214 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود، که با 50% فیبوناچی ریتریسمنت و 161.80% فیبوناچی Extension همسو می‌شود و قدرت بیشتری را برای منطقه پشتیبانی بالقوه فراهم می‌کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 187.513 به عنوان سطحی که ممکن است فشار فروش ظاهر شود برجسته شده است. این یک مقاومت همپوشانی را نشان می دهد و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی مطابقت دارد.

مقاومت دوم در 188.762 نیز به رسمیت شناخته شده است که نشان دهنده یک مقاومت نوسان بالا است. یک سطح مقاومت متوسط در 186.86 شناسایی شده است که با مقاومت همپوشانی همسو می شود.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CHF

نمودار USD/CHF در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده روند صعودی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند در کوتاه مدت قبل از جهش از آنجا و صعود به مقاومت اول، بیشتر به حمایت اول سقوط کند.

سطح حمایت اول در 0.8675 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و با حضور 23.60% فیبوناچی Retracement تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که فشار خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 0.8640 وجود دارد که به عنوان یک حمایت پولبک دیگر با 50% فیبوناچی اصلاحی مشخص می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال)،1 اسفند 1402

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 0.8716 به عنوان مقاومت همپوشانی طبقه بندی می شود، که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 0.8769 وجود دارد که به عنوان یک مقاومت نوسان بالا با حضور فیبوناچی اکستنشن 127.20% شناسایی شده است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/JPY

نمودار USD/JPY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی است. بر اساس تجزیه و تحلیل، قیمت به طور بالقوه می تواند یک واکنش نزولی را از مقاومت اول تجربه کند و تا حمایت اول کاهش یابد.

سطح حمایت اول در 147.85 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود و با حضور 38.20% فیبوناچی اصلاحی تقویت می شود. این نشان می دهد که اهمیت تاریخی دارد و به طور بالقوه می تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی در جایی که علاقه خرید ظاهر شود عمل کند.

همچنین یک سطح حمایت دوم در 147.16 وجود دارد که به عنوان حمایت پولبک دیگری با 61.80% فیبوناچی اصلاحی مشخص می شود و بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایتی بالقوه تأکید می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 148.63 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا طبقه بندی می شود که نشان دهنده یک نقطه تاریخی است که قیمت در گذشته با مقاومت مواجه شده است.

علاوه بر این، یک سطح مقاومت دوم در 149.30 وجود دارد که به عنوان مقاومت همپوشانی با حضور فیبوناچی اکستنشن 161.80% شناسایی شده است.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز USD/CAD

نمودار USD/CAD در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای قیمت وجود دارد که یک واکنش نزولی از مقاومت 1 ایجاد کند و به سمت حمایت میانی سقوط کند.

سطح حمایت میانی در 1.3502 به عنوان یک حمایت پولبک شناسایی می‌شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 1.3459 نیز به عنوان حمایت پولبک که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، مشخص می‌شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 1.3365 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است، که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت 1 در 1.3541 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 1.3620 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود، اشاره می کند که اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز AUD/USD

نمودار AUD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6461 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که نزدیک به سطح 78.60% فیبوناچی Retracement است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.6415 به عنوان یک حمایت همپوشانی ذکر شده است که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 0.6518 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6614 به عنوان یک مقاومت Pullback مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

جفت ارز NZD/USD

نمودار NZD/USD در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول وجود دارد.

اولین سطح حمایت در 0.6015 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement است. در ادامه، سطح حمایت دوم در 0.5954 نیز به عنوان یک حمایت Pullback ذکر شده است که بر اهمیت آن به عنوان یک منطقه حمایت بالقوه تأکید می کند.

بخوانید  اردر بلاک (Order Block) چیست + استراتژی

در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 0.6090 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 0.6153 نیز به عنوان یک مقاومت Pullback دیگر مشخص می شود که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه می شود و اهمیت آن را به عنوان یک نقطه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: شاخص DJ30

نمودار DJ30 در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده روند نزولی غالب است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس نزولی نقش دارند و از پتانسیل ادامه حرکت نزولی قیمت حمایت می کنند.

حمایت اول در 38133.11 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت همپوشانی یا Overlap شناخته می‌شود و با 38.20%  فیبوناچی ریتریسمنت همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 37816.07 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود، که همزمان با 61.80% فیبوناچی Retracement و 161.80% فیبوناچی Extension، قدرت اضافی را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت اول در 38670.94 به عنوان سطحی که ممکن است فشار فروش ظاهر شود برجسته شده است. این نشان دهنده مقاومت نوسان بالا است.

 

تحلیل فارکس امروز
تحلیل فارکس امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: BTC/USD

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم وجود روند واضح است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس خنثی نقش دارند که پتانسیل نوسانات قیمت را بین سطوح مقاومت اول و حمایت اول نشان می دهد.

حمایتی اول در 41871 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می‌شود و با 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود، که نشان‌دهنده سطح تاریخی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است.

حمایت دوم در 40310 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و با 61.80% فیبوناچی اصلاحی همزمان است، که قدرت اضافی را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 43515 تاکید شده است، که با مقاومت پولبک و 50% فیبوناچی اصلاحی همسو می‌شود.

مقاومت دوم در 45570 نیز تشخیص داده می شود که همزمان با یک مقاومت همپوشانی و 61.80% فیبوناچی اصلاحی است که اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

 

تحلیل فارکس امروز: ETH/USD

نمودار ETH/USD در حال حاضر یک حرکت کلی خنثی را منعکس می کند، که نشان دهنده عدم وجود روند واضح است. عوامل متعددی در ایجاد این احساس خنثی نقش دارند که نشان دهنده پتانسیل نوسانات قیمت بین سطح مقاومت اول و حمایت اول است.

حمایت اول در 2244.95 به دلایل مختلف مطلوب در نظر گرفته می شود. این به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود و همزمان با 61.80%  فیبوناچی اصلاحی است، که سطح تاریخی را برجسته می کند که در آن علاقه خرید قبلاً ظاهر شده است.

حمایت دوم در 2171.25 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که استحکام بیشتری را برای منطقه حمایتی بالقوه فراهم می کند.

در سمت مقاومت، مقاومت 1 در 2374.07 مورد تاکید قرار گرفته است که با مقاومت نوسان بالا و 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود.

مقاومت دوم در 2431.87 نیز تشخیص داده می شود که مصادف با مقاومت همپوشانی و 50% فیبوناچی ریتریسمنت است و اهمیت بیشتری به این سطح مقاومت می دهد.

 

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی و مهم در تصویر مشخص شده اند

بررسی نمودار عملکرد ارزها

در بررسی نمودار ارزها در تصویر پایین ، می توان مشاهده نمود که امروز ارز AUD قویترین عملکرد و در سمت مقابل USD ضعیف ترین عملکرد را داشته است . می توانید نحوه عملکرد باقی ارزها را در نمودار پایین ببینید:

 

نمودار مقایسه قدرت ارزها

دیدگاهتان را بنویسید