برای تهیه صورتهای مالی معمولا یک دوره زمانی که دارای شروع و پایان مشخص است تعیین میشود که به آن سال مالی می گویند معمولا این دوره زمانی یک ساله است.
در بیشتر شرکتهای بورسی ابتدای فروردین هر سال تا انتهای اسفند ماه یک سال مالی محسوب میشود. اما شرکتهای سرمایه گذاری و خدمات مالی به علت نوع فعالیتهایی که دارند معمولا از ابتدای مهر ماه تا انتهای شهریور ماه سال مالی را تعریف می کنند و شرکت ها باید طبق قانون حداکثر چهار ماه بعد از سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب صورتهای مالی اقدام کنند و حداکثر هشت ماه بعد از تشکیل مجمع عمومی سالانه و تصویب صورتهای مالی سود نقدی سهامداران را بایستی پرداخت کنند.