۰۹/۱۳/۱۳۹۸

فلسفه مدیریتی وارن بافت

در این مقاله، فلسفه مدیریتی وارن بافت به 5بخش یا مرحله تبدیل شده است که ترکیب آن ها با یکدیگر آمیزه کاملی از مهارت های مدیریتی را پدید می آورد. شرکت مناسب را انتخاب کنید وارن بر این عقیده است که همه شرکت ها بصورت یکسان ایجاد نشده اند. نخستین قدم برای موفقیت، مالکیت، مدیریت…