اطلاعات اولیه درباره ی سهام شرکتها سهم یا share بخشی از سرمایه ی یک شرکت است و هر سهم نشان دهنده ی کوچکترین واحد مالکیت در یک شرکت یا سازمان محسوب میشود. هر شخصی که مالک سهم است به نسبتی که دارای سهام است به…