GDP  مخفف عبارت Gross Domestic Product  می باشد. وقتی اقتصاد دانان می خواهند بدانند که آیا اقتصاد یک کشور در حال پیشرفت است یا در رکود ، به گزارشات تولید ناخالص داخلی نگاه می کنند. حال، تولید ناخالص داخلی چیست و آیا سرمایه گذاران باید…