نسبت (P/E) درواقع نسبت پی بر ای (P/E) به نسبت قیمت بر سود هر سهم (EPS) شرکت گفته می شود. اگر نسبت P/E در شرکت الف از همین نسبت در شرکت ب بیشتر باشد ، گویای این است که بازار درمورد درامد سهام شرکت الف…