سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود ، سیاست پولی نام دارند. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزار های سیاست…