۰۸/۱۰/۱۳۹۹

نماد ولیز + تحلیل در بورس | شرکت لیزینگ ایران

نماد: وليز نام شرکت: لیزینگ ایران مدیر عامل: اصغر زارع نژاد نيگجه فکس: 88870543 آدرس وبسایت: www.LeasingIran.com ایمیل: info@LeasingIran.com سال مالی: 12/30 موضوع فعالیت: موضوعات اصلی خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب 1386 شورای پول و اعتبار و واگذاری آن ها به…