۰۲/۲۶/۱۴۰۱
شرکت لیزینگ ایران
نماد بورسی

نماد ولیز + تحلیل در بورس | شرکت لیزینگ ایران

نماد: وليز نام شرکت: لیزینگ ایران مدیر عامل: اصغر زارع نژاد نيگجه فکس: ۸۸۸۷۰۵۴۳ آدرس وبسایت: www.LeasingIran.com ایمیل: info@LeasingIran.com سال مالی: ۱۲/۳۰ موضوع فعالیت: موضوعات اصلی خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار و واگذاری آن ها به […]

ادامه مطلب