تفاوت دید سرمایه گذاران   در ابتدای مطلب باید بدانید که در زمان حال، شیوه ها و تعاریف مدت  سرمایه گذاری در سایر نقاط دنیا مقداری با کشورمان، ایران، تفاوت دارد. دلیل این گفته این است که به دلیل پیش بینی پذیری و ثبات…