۰۸/۰۹/۱۳۹۸

کنترل احساسات در سرمایه گذاری

کنترل احساسات در سرمایه گذاری اینکه به کسی بگوییم در سرمایه گذاری احساسات خود را کنترل کند کار راحتی است. اما در عمل، واقعا این مسئله تله ای است که اکثر ما به دام آن می افتیم. کیناهان، استراتژیست شرکت TD Ameritrade میگوید: همه مردم میگویند احساسات هیچ نقشی در تجارت ما ندارد اما این…

۰۷/۳۰/۱۳۹۸

سه دلیل برای پذیرش مشکلات

نوشته ی اندریس پیرا بیشتر اوقات ترکیب (( مشکل)) و پذیرش مشکلات معنای منفی دارد و این ترکب چیزی است که اکثر ما میخواهیم از وقوع آن جلوگیری کنیم. با این حال با گذشت زمان آموخته ام که با ترفندهایی که برای مقابله با مشکلات یاد گرفته ام می توانم با آغوش باز از آنها…