در توضیح تورم به صورت ساده می توان گفت که به افزایش غیرمعمول و نامتناسب سطح عمومی قیمت ها و یا رالی فزاینده و نامنظم افزایشی قیمت ها می گویند. با این تعریف در زمان حال می توان با مشاهده نرخ تورم ، به…