۱۰/۱۱/۱۳۹۸

سرمایه گذاری در بورس برای مبتدیان

  موفقیت در سرمایه گذاری در سهام بستگی به انتخاب نوع شرکت و همچنین زمان مناسب برای سرمایه گذاری دارد. این فرآیند مستلزم تحقیق دقیق در مورد شرکتهایی است که آنها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اید و همچنین بستگی به عواملی مثل عملکرد گذشته ی شرکت، گزارشات مالی، مدیریت شرکت و وضعیت کنونی…