۱۰/۰۹/۱۳۹۸

تشخیص بدهی خوب

چگونه یک بدهی خوب را از یک بدهی بد تشخیص دهیم؟ بسیاری از مشاوران مالی معتقدند بدهی خوب وجود ندارد و راهی نیز برای تشخیص بدهی خوب وجود ندارد. حتی همه ی آنها توصیه می کنند در اسرع وقت بدهی های خود را صاف کنید و تا می توانید از بدهکار بودن و قرض و…