۰۸/۰۹/۱۳۹۸

کنترل احساسات در سرمایه گذاری

کنترل احساسات در سرمایه گذاری اینکه به کسی بگوییم در سرمایه گذاری احساسات خود را کنترل کند کار راحتی است. اما در عمل، واقعا این مسئله تله ای است که اکثر ما به دام آن می افتیم. کیناهان، استراتژیست شرکت TD Ameritrade میگوید: همه مردم میگویند احساسات هیچ نقشی در تجارت ما ندارد اما این…