۰۸/۱۲/۱۳۹۸

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

حمایت و مقاومت مفهوم حمایت به بیان خیلی ساده محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدارها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند و در واقع از سهم حمایت صورت می گیرد . از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده…