۰۸/۱۶/۱۳۹۸

نگاهی به انواع ارزش سهام در بازار بورس ایران

  ارزش اسمی سهام قیمت اسمی سهام یا همان ارزش اسمی سهام در واقع همان مبلغی است که در اساسنامه شرکت برای هر سهم تعیین شده است که این عدد بر روی برگه سهام نیز درج شده است .همچنین مبلغ ارزش اسمی هر سهم شرکت های پذیرفته شده  در بازار بورس ایران 100 تومان می…