اگر در مورد قرارداد آتی، اطلاعاتی ندارید، باید گفت که قرارداد آتی نوعی قرارداد حقوقی میان طرفین یک معامله بر روی یک دارایی مشخص است که برطبق این قرارداد، فروشنده نسبت به تحویل دارایی مذکور، طی یک زمان و مقدار مشخص در آینده تعهد می…