۱۰/۱۶/۱۳۹۸

ریزش بورس: با جریانات پیش آمده، آینده بورس چیست؟

  خب اگر به گذشته شاخص بورس نگاه کنیم، در می یابیم که هیچگاه یک خبر سیاسی و حتی ناامنی نظامی قادر نبوده جهت اصلی بازار را تغییر دهد. بله درست خواندید، جهت اصلی بازار. یک سهامدار به دنبال جهت اصلی بازار است؛ نه به دنبال نوسان و ریزش بورس. بازار بورس همواره با نوسان…