افزایش سرمایه از طریق محل تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از 4 نوع روش افزایش سرمایه در بازار سرمایه داران است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها مربوط به سرایه هایی مثل زمین، خانه، ماشین و … است که توسط شرکت آن ها را ارزیابی می کنند. هنگامی که این موارد را ارزیابی می کنند ارزش آن ها در شرکت ترازنامه به روز رسانی می شود. با این حساب معادله حسابداری نباید هیچ گونه تغییری در ترازنامه ایجاد کند به همین دلیل شرکت باید سرمایه را افزایش دهد تا معادله تغییری نکند. در روش افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها هیچ پولی وارد شرکت نمی شود فقط در صورت حساب های مالی شرکت یک نوع عملیات حسابداری انجام می شود. در این روش با وارد شدن تعداد سهام هیچ تغییری در ارزش سهام ایجاد نمی کند و فقط با افزایش تعداد سهام، قیمت سهام ها کم می شود و تغییری در دارایی صورت نمی گیرد تا در معادله تغییری صورت نگیرد.

مراحل افزایش سرمایه در بورس

زمانی که یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد باید یک جلسه به تصمیم هیئت مدیره تشکیل دهند و تمام کسانی که در این شرکت سرمایه دارند شرکت کنند تا بتوانند از تغییرات آگاه شوند. سپس طبق مشورت ها و نظر هیئت مدیره مقدار افززایش سرمایه و نوع آن را در مجمع عمومی قوق العاده مشخص و تعیین می کنند سپس آن را به سازمان اوراق بهادار در بورس ارسال می کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی که آن را بررسی کردند و مورد تایید قرار گرفت در سایت اصلی سازمان به نمایش گذاشته می شود و در روزنامه آن را اعلامیه می کنند. در این حالت است که افزایش سرمایه تصویب و اجرایی می شود.

 

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

همان طور که گفته شد با افزایش تعداد سهام به روش تجدید ارزیابی قیمت سهام ها کاهش می باند چون تعداد آن ها بشتر شده است و در واقع قیمت سهام هیچ تغییری نکرده است و ثابت باقی مانده است. افزایش سرمایه یا جمع آوری پول با فروش سهام جدید سهام هیچ تاثیری در سودآوری یک شرکت ندارد، اما می تواند سهامداران موجود را رقیق کند زیرا درآمد خالص شرکت بین تعداد بیشتری سهام تقسیم می شود. هنگامی که یک شرکت از طریق افزایش سرمایه اقدام به جذب سرمایه می کند، یک مورد مثبت در جریان وجوه نقد از بخش فعالیت های تأمین مالی و افزایش سهام مشترک به ارزش خود در ترازنامه وجود دارد.

 

وضعیت سهم پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

 وضعیت سهم پس از افزایش سرمایه

هنگامی که سرمایه از طریق تجدید ارزیابی افزایش پیدا می کند ارزش دارایی تغییری نمی کند. زیرا همان طور که می دانید طبق قوانین پس از افزایش سرمایه میزان ارزش دارایی تغییری نمی کند قیمت سهم کاهش می یابد ولی با توجه به میزان افزایش سرمایه تعداد سهام نیز افزایش می یابد.

 

تبعات افزایش سرمایه

شرکت ها باید توجه داشته باشند که افزایش سرمایه به بیش از اندازه خسارات های جبران ناپذیری را وارد می کند. افزایش سرمایه باید در بلند مدت و طبق قوانین انجام گیرد. افزایش کل سهام موجودی که در ترازنامه شرکت نشان داده می شود، معمولاً خبر بدی برای سهامداران است زیرا نشان دهنده انتشار سهام اضافی سهام است، که ارزش سهام های موجود سرمایه گذاران را رقیق می کند. با این حال، سهام اضافی سرمایه ممکن است در قالب افزایش بازده سهام از طریق سود سرمایه، پرداخت سود سهام بالاتر یا هر دو به سرمایه گذاران سود برساند.

افزایش سهام کل سهام ممکن است بر سهامداران موجود تأثیر منفی بگذارد زیرا معمولاً منجر به رقیق سهام می شود. این بدان معناست که هر سهم موجود، درصد کمتری از مالکیت را نشان می دهد و سهام را با ارزش تر می کند. از آنجا که درآمد شرکت برای تعیین سود شرکت در هر سهم (EPS) با تعداد جدید و بیشتر سهام تقسیم می شود، رقم EPS رقیق شرکت کاهش می یابد. سرمایه گذاران و تحلیلگران احتیاط دارند اگر یک شرکت به طور مداوم پیشنهادهای اضافی برای سهام را آغاز کند، زیرا این امر اغلب نشان می دهد که این شرکت برای حفظ بدهی مالی با درآمدهای جاری مشکل دارد و نیاز مبرم به تأمین اعتبار اضافی دارد.

 

انواع افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری معمولا به 4 صورت انجام می شود. هر کدام از این نوع روش ها برای یک شرکت خاص متناسب با دستورالعمل کاری که دارد مناسب است. نوع اول افزایش سرمایه از طریق محل اورده نقدی است. دومین نوع افزایش سرمایه از طریق سود انباشته است. سومین نوع افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها است و نوع چارم افزایش سرمایه از طریق صرف سهام انجام می پذیرد.

 

مزایای افزایش سرمایه

سرمایه با وجود رقیق احتمالی سهام، افزایش سهام سرمایه در نهایت می تواند برای سرمایه گذاران سودمند باشد. افزایش سرمایه برای شرکتی که با فروش سهام بیشتر سهام ایجاد می شود می تواند رشد اضافی شرکت را تأمین کند. اگر شرکت سرمایه اضافی را با موفقیت سرمایه گذاری کند، ممکن است سود نهایی سهام سهام و سود سهام پرداخت شده توسط سرمایه گذاران بیش از حد کافی برای جبران رقیق سهام آنها باشد. اگر یک شرکت بتواند مقدار قابل توجهی از سهام اضافی را بدون دیدن افت قابل توجهی در قیمت سهم صادر کند، نشانه خوبی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران است.

 

تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام

سرمایه گذاران صندوق متقابل آگاه از مالیات قبل از سرمایه گذاری در یک صندوق با یک مولفه قابل توجه افزایش سود غیرقابل تصرف، باید سود سرمایه انباشته غیرقابل تحقق صندوق را که بعنوان درصد از دارایی خالص آن بیان شده است، تعیین کنند. از این شرایط به عنوان قرار گرفتن در معرض سود صندوق استفاده می شود. هنگامی که توسط یک صندوق توزیع می شود، سود سرمایه برای تعهدات مشمول مالیات برای سرمایه گذاران صندوق است. سود سرمایه کوتاه مدت در اوراق بهادار نگه داشته شده برای مدت یک سال یا کمتر اتفاق می افتد. این سودها به عنوان درآمد عادی براساس وضعیت تشکیل پرونده مالیاتی فرد و تعدیل درآمد ناخالص مالیات می شوند. سودهای بلند مدت سرمایه معمولاً با نرخی کمتر از درآمد معمولی مالیات می شوند. نرخ سود سود بلند مدت در بالاترین براکت مالیاتی 20% است. بیشتر مالیات دهندگان واجد شرایط 15% نرخ سود مالیاتی در دراز مدت سرمایه هستند. سهامداران باسابقه از تاریخ سود سهام قبلی صندوق، توزیع سود سرمایه صندوق را دریافت می کنند. اشخاص دریافت کننده توزیع فرم را دریافت می کنند که میزان توزیع سود سرمایه را مشخص می کند و مقدار کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می گیرد. هنگامی که یک صندوق مشترک باعث افزایش سود یا سود سهام می شود، ارزش خالص دارایی (NAV) بر میزان توزیع کاهش می یابد. توزیع سود سرمایه تاثیری در بازده کل صندوق ندارد.

 

نحوه دریافت سهام جایزه

نحوه دریافت سهام جایزه

سهام جایزه سهامی است که شرکت های سرمایه گذار به سرمایه داران می دهند. سرمایه داران هیچ مبلغ و هزینه ای برای دریافت سهام جایزه پرداخت نمی کنند. در واقع سهام جایزه یک اتفاق خوب برای سرمایه داران است که در طول سال ممکن است برای آن ها اتفاق افتد. شرکت ها به دلایل مختلفی سرمایه جایزه را به سهامداران می دهند زیرا در صورتی که شرکت پول کمی داشته باشد با قرار دادن سهام جایزه در اختیار سهام دار این امکان را ایجاد می کند تا سهام دار راغب شود تا سهام را بفروشد و آن را به پول تبدیل کند و آن پول در اختیار شرکت قرار گیرد. یکی از دلایل دیگر استفاده از این سهام ها این است که قیمت سهام کاهش پیدا کند تا سهام داران راغب به سرمایه گذاری در شرکت شوند. دریافت سرمایه جایزه دو ماه بعد از این که آگهی سهام جایزه ثبت شد صورت می گیرد. اگر با گذشت دو ماه سهام جایزه به شما تحویل داده نشد به کارگزاری که در آن سرمایه گذاری کردید مراجعه کنید.

 

تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

در روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تعداد سهام از قبل بیشتر می شود. میزان افزایش تعداد سهام بستگی به تصمیم گیری شرکت دارد که چه تعداد سهام را وارد شرکت کند اما در این روش با افزایش تعداد سهام از قیمت آن ها کاهش می یابد تا میزان صورت حسای که از قبل تعیین شده است تغییری نکند.

 

افزایش سرمایه به زبان ساده

افزایش سهام سرمایه عبارت است از کل سهام، مشترک و ترجیحی که یک شرکت دولتی مجوز صدور آن را دارد. تفاوت بین سهام عادی و سهام ترجیحی در این است که اگر یک شرکت ورشکسته شود، سهامداران ترجیحی سهم دارایی خود را قبل از دریافت سهامداران عادی از آنها دریافت می کنند (اگر چیزی باقی مانده باشد). سهام مشترک چیزی است که سرمایه گذاران معمولاً خریداری می کنند و شرکت ها همیشه سهام مورد نظر را پیشنهاد نمی کنند. سهام سرمایه تعدادی از سهام است که می تواند تا به امروز توسط سهامداران برجسته و یا قابل نگه داشته باشد. میزان سهام سرمایه ای که یک شرکت صادر می کند معمولاً در ابتدا در منشور شرکت خود ذکر می شود که همان سند حقوقی است که برای شروع یک شرکت استفاده می شود. با این حال، یک شرکت معمولاً حق دارد با تصویب هیئت مدیره خود میزان سهام خود را برای صدور آن افزایش دهد. همچنین، در کنار حق انتشار سهام بیشتر برای فروش، یک شرکت حق دارد سهام های موجود را از سهامداران خریداری کند. سرمایه گذاران می توانند اطلاعات مربوط به سهام سرمایه شرکت را در بخش سهام سهامداران ترازنامه خود بیابند.

 

بهترین نوع افزایش سرمایه

ساختار هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت است و هر شرکت از یک نوع افزایش سرمایه برای خود استفاده می کنند و دستورالعمل آن ها متفاوت است. پس نمی توان نتیجه گرفت بهترین نوع افزایش سرمایه کدام است. زیرا هر شرکت متناسب با نوع سرمایه خود از یک نوع روش افازیش سرمایه استفاده می کند. اما از نظر پزوهشگران بهترین روش برای افزایش سرمایه راهی است که به صورت مستقیم منابع جدید سرمایه گذاری  وارد شرکت شود. در روش افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و  افزایش سرمایه از محل صرف سهام بهترین نوع این افزایش برای ورود منابع جدید به شرکت است. متناسب با عملکرد افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها هر کدام از این دو یک مزیت و ویژگی خاص دارند که آن ها را با دو نوع دیگر افزایش سرمایه متمایز می کند.

 

قوانین جدید افزایش سرمایه

برای افزایش سرمایه از طریق قانونی باید طبق قوانین عمل کرد. این قوانین در مورد هر نوع ار روش های افزایش سرمایه به یک صورت است. برای افزایش سرمایه طبق قوانین زیر عمل می کنیم.

 

افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ابتدا باید طبق قوانین، شرکتی که تصمیم بر افزایش سرمایه خود دارد آن را اعلام کند و تمام سهامداران را برای شرکت در جلسه فوق العادع خبر کند. تمام سهامداران باید در این جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت افزایش سرمایه برای آن ها لحاظ نمی شود. سپس تمام مدارک لازم را جمع آوری می کنند و در اختیار سازمان بررسی اوراق بهادار می گذارد.

 

بررسی آماری افزایش سرمایه در بورس

طبق مدارک ارائه شده سازمان اوراق بهادار افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار می دهند و طبق قوانین آن را تصویب می کنند و نتیجه آن را از طریق سایت اعلام می کنند. پس از اعلام در سایت و با خبر شدن سهامداران از افزایش سهام آن را در روزنامه مورد نظر اعلام می کنند و میزان افزایش سرمایه شرکت مورد نظر را روزنامه می کنند.

 

بررسی حقوق افزایش سرمایه با استفاده از قوانین تعیین شده

قبل از اینکه سازمان اوراق بهادار میزان افزایش سرمایه را نصویب کنند میزان حقوق افزایش سرمایه را با کمک قوانین جهانی بررسی می کنند.

دلایل افزایش سرمایه

معمولا شرکت ها به دو دلیل سرمایه خود را افزایش می دهند. شرکت ها برای این که بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند از طریق تامین منابع مالی اقدام می کنند و سرمایه شرکت را افزایش می دهند. دومین عاملی مه منجر به افزایش سرمایه در شرکت های مختلف می شود برای اصلاح ساختار سرمایه کشور است.

دلایل افزایش سرمایه از روش تجدید ارزیابی

به سه دلیل سهام داران از محل تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.

برای افزایش کیفیت سهام و برای افزایش قرت وام دهی بانک ها

برای این که ورشکسته نشوند و خارج شدن از آن

برای بهره بردن از ظرفیت بدهی و دریافت وام های مالی به میزان بیشتر

یک مقاله جالب دیگر مطالعه کنید: افزایش سرمایه از محل سود انباشته چیست؟

مفهوم تجدید ارزیابی به زبان ساده

تأمین مالی سهام، فرآیند افزایش سرمایه از طریق فروش سهام است. شرکت ها پول جمع می کنند زیرا ممکن است نیاز به کوتاه مدت پرداخت اسکناس داشته باشند یا ممکن است آنها یک هدف بلند مدت داشته باشند و برای سرمایه گذاری در رشد خود نیاز به بودجه دارند. آنها با فروش سهام، در ازای دریافت وجه نقد، مانند تأمین مالی سهام، در شرکت خود مالکیت می فروشند. بعضی اوقات ارزش پول کشورها کم می شود و تورم در کشور افزایش می یابد این امر باعث بالا رفتن قیمت ها در بازار می شود. هنگامی که ارز چند نرخی است این مشکل تشدید می شود و میان قیمت و ارزش اصلی اختلاف بسیار زیادی به وجود می آید. این اختلاف در بررسی سهام های اقتصادی بسیار مشکل می شود و اطلاعات دقیق را در اختیار صسهام داران قرار نمی دهد. در این مواقع استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه بسیار مناسب است زیرا تا حدودی این مشکل را برطرف و افزایش سرمایه و سرمایه گذاری را راحت تر می کند. این افزایش یک بررسی حساب محسوب می شود و بر درآمد تاثیری نمی گذارد. زیرا در این روش فقط ارزش سهام هایی که به صورت ملک، زمین و یا تجهیزات مختلف است به روز رسانی می شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید شرکتی در سال 1370 دارای یک زمین به ارزش 10 میلیون تومان است و آن زمین را با همین قیمت در دفتر ثبت سازمان سهام داران ثبت کرده است. قطعا اکنون و در سال 1399 ارزش آن قطعه زمین به مبلغ 10 میلیون تومان نیست و با بالا رفتن تورم و افزایش قیمت ها آن نیز افزایش یافته است و ارزش آن 100 میلیون تومان است. بنابراین شرکت با استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی میزان ارزش جدید زمین را محاسبه می کنند و با توجه به ارزیابی کارشناسان آن را در ترازنامه ثبت می کنند.

 

فرمول قیمت بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

برای محاسبه میزان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها باید طبق دستورالعمل زیر عمل کنید. ابتدا باید میزان درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی محاسبه کنیم که آن را با حرف A نمایش می دهیم. قیمت سهام قبل از افزایش را با حرف S نمایش می دهیم. برای محاسبه این روش باید میزان سود انباشته را در اختیار داشته باشیم. طبق فرمول زیر میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به دست می آوریم.

فرمول افزایش سرمایه

 

با یک مثال عددی آن را بیشتر توضیح می دهیم. فرض کنید فرض کنید شرکتی ارزش سهام آن 6000 ریال است و میزان سور انباشته آن 200 درصد است. قیمت سرمایه بعد از افزایش سرمایه را این گونه محاسبه می کنیم.

فزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

2000 هزار ریال قیمت سهام بعد از افزایش سهام است.

ما در سایت نیک وست مقالاتی در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری ارائه داده ایم برای کسب موفقیت بیشتر در بازار بورس ایران مقالات آموزشی ما را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید